نظرات بینندگان

  • زري

    | |

    آرامشی اعطا فرما تا بپذیرم،آنچه را که نمی توانم تغییر دهمچه زجری می کشد آن کس که انسان است و از احساس سرشار.بايد بكشد عذاب تنهايي را مردي كه ز كشور خود فراتر باشد.به خودم افتخار ميكنم ميان اينهمه آدم من جزء دوستدارانت هستم همين برايم كافيست

  • زري

    | |

    آرامشی اعطا فرما تا بپذیرم،آنچه را که نمی توانم تغییر دهمچه زجری می کشد آن کس که انسان است و از احساس سرشار.بايد بكشد عذاب تنهايي را مردي كه ز كشور خود فراتر باشد.به خودم افتخار ميكنم ميان اينهمه آدم من جزء دوستدارانت هستم همين برايم كافيست

ارسال نظر