صفحه نخست >> سلامت تعداد نظرات: 0

نحوه صحيح ايستادن، نشستن و خوابيدن

هنگامي که در مورد سلامتي صــحبت بـه ميـان مي‌آيـد، بي تـرديد وضــعيت صحيـح قرارگـيـري بـدن شـمـا هـنـگام فعاليتهاي گوناگون در راس فهرست عوامل مهم سلامتي قـرار خـواهد گـرفـت زيـرا بـه انـدازه تغذيه مناسب، ورزش، پـرهـيـز از مواد الکلي و مـخدر و سيگار در حفظ سلامتـي بـدن موثر ميباشد. وضـعـيت صحيح قرارگيري اندامها کمک مي‌کند تا کـارهـايـتـان را بـا انـرژي بيـشتـر و اسـتـرس و خـستگي کمتر به انجام رسانيد.

کد خبر: 2879

بيتوته/ هنگامي که در مورد سلامتي صــحبت بـه ميـان مي‌آيـد، بي تـرديد وضــعيت صحيـح قرارگـيـري بـدن شـمـا هـنـگام فعاليتهاي گوناگون در راس فهرست عوامل مهم سلامتي قـرار خـواهد گـرفـت زيـرا بـه انـدازه تغذيه مناسب، ورزش، پـرهـيـز از مواد الکلي و مـخدر و سيگار در حفظ سلامتـي بـدن موثر ميباشد. وضـعـيت صحيح قرارگيري اندامها کمک مي‌کند تا کـارهـايـتـان را بـا انـرژي بيـشتـر و اسـتـرس و خـستگي کمتر به انجام رسانيد.

هنگاميـکه وضعـيت بدن شما در حالت مناسب مي‌باشد:
۱) هنگام نشستن، ايستادن و خوابيدن کمترين فشار و استرس روي عضلات پشتيبان و رباطهاي بدن شما اعمال ميگردد.
۲) وضعيت ستون فقرات شما در حالت استراحت و خنثي مي باشد.
۳) اعضاء حياتي بدن در مکان صحيح قرار دارند.
۴) عملکرد طبيعي دستگاه عصبي شما بهتر صورت مي پذيرد.

۵) در دراز مـدت بر روي دستگاه گوارش-تنفس-عضلات -رباطها و استخوانهاي بدن تاثير ميگزارد.
۶) استخوانها و مـفاصـل در وضـعـيت صـحيـح خـود قـرار دارنـد و کـارايـي عضـلات حداکثر ميباشد.
۷) تحليل و سـايش نـابـهنـجار مـفاصل کاهش يـافته و از التهاب مفاصل جلوگيري بعمل مي‌آيد.
۸) از ثابت قرار گرفتن ستون فقرات در وضعيت غير طبيعي جلوگيري مي کند.
۹) از مشکلات کمردرد و دردهاي عضلاني جلوگيري مي کند.
۱۰) از خستگي جلوگيري ميکند زيرا استـفـاده بهينه از عضلات بدن انرژي مصرفي بدن را کاهش مي دهد.
۱۱) در بهبود ظاهر شما موثر است.

وضعيت نادرست بدن بر اثر موارد زير ايجاد مي‌گردند:
۱) سوانح و مصدوميتها.
۲) اضافه وزن و چاقي.
۳) تکيه گاه نامناسب تشک در هنگام خواب.
۴) مشکلات بينايي.
۵) کفش نامناسب و پاشنه بلند.
۶) عـادات نشـستن، ايـستـادن و خـوابـيـدن بي دقت.

۷) اعتماد بنفس پايين.
۸) عضلات ضعيف و انعطاف ناپذير.
۹) طراحي نامناسب محل کار.

مـهمتـرين قسـمت بـدن که نقش بسزايي در داشتن وضعيت صحيح بدن ايفا مي‌کـنـد، ستون فقرات مي‌باشد. ستون فقرات شما داراي قوسهاي طبيعي است که بايد آنها را در وضعيت طبيعي خودشان همواره حفظ کرد. سـتون فـقـرات از ۳۲-۳۴ مـهـره تـشکـيـل يافته:
۷ مهره گردني، ۱۲ مهره پشتي، ۵ مهره خاجي و ۳ الي ۵ مهره دنبالچه اي.

ميـان مـهره‌‌هاي کمر در ديسک کمـر واقع است که در واقع نقش ضربه گير را ايفا ميکند. هنـگــامي که شما فشار بيش از حد و نامناسب به ستون فقرات اعمال مي‌کنـيـد، بـه ديسک کمر فشار مي‌آيد و آن را از مکان خود جابجا کــرده و به اعصاب اطراف خود فشار آورده و ايجاد درد مي‌کند.

● شرايط لازم براي داشتن وضعيت صحيح
۱) عضلات قوي و انعطاف پذير.
۲) حرکات طبيعي مفاصل.
۳) توازن قدرت عضلاني در دو سوي ستون فقرات.
۴) آگاهي از وضعيت بدن در حالات مختلف.

● تست وضعيت صحيح بدن
شـما بـا اين ۲ تست قادر خواهيد بود از وضعيت صحيـح و طبيعي بدن خود آگاه گرديد:
۱) تست ديوار
از طـرف پشت به ديوار تکيه داده در حاليـکه پشـت سـر و باسن شما با ديوار تماس داشته و پاشنه پا ۱۵ سانتيمتر از ديـوار فاصله داشته باشد. اکنون فاصله بين گودي گردن و کمر خود را اندازه بگيريد. اگر ايــن فاصله در نــاحيه گـردن ۵ سانتيمتر و در کمر بين ۲.۵ تا ۵ سـانـت بــاشــد وضعيت بدن شما ايده آل است و گرنه بـايـد بـه يک پزشک متخصص مراجعه کنيد.

۲) تست آينه
▪ نماي روبرو: روبـروي يـک آيـنه تمام قد بايستيد و موارد زير را چک کنيد:
۱) شانه هاي شما بايد همسطح و تراز باشند.
۲) سر شما بايد مستقيم وصاف باشد.
۳) دو سوي باسن شما همسطح و تراز و کشـکـک‌‌هاي دو پا بايد مستقيم رو به جلو باشند.
۴) فاصله ميان بازوها و دو طرف بدن يکسان ميباشد.
۵) قوزک‌‌هاي دو پاي شما بايد مستقيم و صاف باشد.

▪ نماي پهلو:با گرفتن عکس و يا کمک از يک دوست ميسر ميباشد:
۱) سر بايد قائم و افراشته باشد و به جلو و يا عقب خميده و افتاده نباشد.
۲) چانه بايد موازي با سطح کف اتاق باشد و به سمت پايين و يا بالا کج نشده باشد.
۳) شکم بايد هموار و مسطح باشد.
۴) زانوها بايد صاف و مستقيم باشند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر