صفحه نخست >> سلامت تعداد نظرات: 0

وظيفه پرستار در قبال اکوکارديوگرافي قلب

اکوکارديوگرافي که همان اکوي قلبي است، تست تشخيصي مخصوص بيماري هاي قلب است که در آن با بکارگيري از امواج صوتي تصاوير متحرکي از قلب گرفته مي شود. در اکوکارديو گرافي اطلاعاتي در مورد وضعيت مکانيکي قلب بدست مي آيد.

کد خبر: 190

دکتر سلام/ اکوکارديوگرافي که همان اکوي قلبي است، تست تشخيصي مخصوص بيماري هاي قلب است که در آن با بکارگيري از امواج صوتي تصاوير متحرکي از قلب گرفته مي شود. در اکوکارديو گرافي اطلاعاتي در مورد وضعيت مکانيکي قلب بدست مي آيد.
بررسي قلب شامل دو بخش الکتريکي و مکانيکي است. سنجش عملکرد بخش الکتريکي قلب به کمک تست‌هاي الکتروکاديوگرافي (ECG) (يا نوار قلب) و تست ورزش انجام مي شود و سنجش عملکرد بخش مکانيکي قلب از طريق اکوکارديوگرافي و برخي تست‌هاي تهاجمي و غيرتهاجمي ديگر انجام مي گردد.

انواع اکوکارديوگرافي:

اکوکارديوگرافي سنتي:
يک آزمون غيرتهاجمي اولتراسوند است که براي تعيين اندازه ، شکل و حرکت ساختمانهاي قلب بکار مي رود. همچنين روش مفيدي است براي تشخيص وجود و ميزان تجمع ماده در پريکارد، تعيين سوفل هاي قلبي، ارزشيابي عملکرد دريچه هاي قلب، تعيين اندازه حفرات قلب و ارزشيابي وضعيت حرکت ديواره بطن است.
امواج صوتي با فرکانس زياد (اولتراسوند) از طريق مبدل دستي که آن را روي جدارقفسه سينه گذاشته اند، توليد شده و از خلال ديواره قفسه سينه به داخل قلب فرستاده مي شود و علائم بازگشتي را دستگاه ثبت مي کند.

اکوکارديوگرافي دو بعدي
— اطلاعاتي درباره ساختمان قلب و حرکت آن ثبت مي کند.
— اکوکارديوگرافي دو بعدي يا مقطعي، تکنيک پيشرفته اي است که تصوير دقيقي از قلب تهيه مي کند. تکنيک هاي ديگر مثل اکوکارديوگرافي داپلر با تصوير رنگي، جهت و سرعت جريان خون داخل قلب را نيز نشان مي دهند.

اقدامات پرستاري:
قبل از اکوکارديوگرافي،پرستار بايد به بيمار در زمينه ي آزمون و دردناک نبودن روش توضيح دهد.
آزمون در حدود ۳۰ـــ۴۵ دقيقه به طول مي انجامد در صورتي که بيمار تحت آزمون استرس ورزش يا دارويي به همراه اکوکارديوگرافي باشد اطلاعات مربوط به آزمون استرس نيز با بيمار مرور مي شود.

اکوي مري: TEE
در اين روش (تهاجمي) يک مبدل ظريف را در مري بيمار فرو مي برند تا تصاوير واضحي تهيه شود (به علت اينکه امواج از بافت نرم بهتر عبور مي کند.) ‏در اين نوع اکو ساختارهايي که ديدشان در اکوي غير تهاجمي دشوار است (مثل آئورت، شريان ريوي، دريچه هاي قلب، دهليزها و ديواره بين اونها و عروق کرونر) بهتر ديده مي شوند. اين روش به علت ايجاد تصاوير با کيفيت بالا به عنوان ابزار تشخيصي مهم در تعيين انواع بيماري قلب و عروق نظير نارسايي قلب، بيماري دريچه قلب، ديس ريتمي ها و ساير بيماري هاي مخاطره انگيز از نظر ترومبوز دهليزي يا بطني مورد استفاده قرار مي گيرد.
معايب اين روش اين است که بيمار بايد حدود ۸ ساعت قبل از اکو ناشتا بوده و چيزي نخورده باشد؛ مدت زمان انجام آن هم نسبت به روش هاي قبلي بيشتر است. نياز به بي حسي و يا حتي در مواردي بي هوشي داشته، ولي معمولا بي حسي کفايت مي کند؛ در بچه ها ممکن است بي هوشي لازم باشد. در اينصورت بايستي پزشک متخصص بيهوشي بر بالين بيمار حضور داشته باشد. در عده بسيار کمي از افراد (۱ در ۱۰۰۰۰) ممکن است به ديواره مري آسيب برسد و يا فرد به داروي بي حسي واکنش بدهد.
روش انجام اين اکو هم به اين صورت است که به بيمار که ناشتاست داروهايي براي تسکين داروهايي مثل ميدازولام، فنتالين يا پروپوفل داده مي شود تا درد و ناراحتي بيمار کمتر شده و پروب راحت تر از مري عبور داده شود. يک اسپري بي حسي مثل ليدوکائين هم در ناحيه حلق استفاده مي شود. سپس پروب توسط بيمار بلعيده شده و از ميان مري عبور داده مي شود و تصاوير بعد از ورود پروب به محل مورد نظر گرفته مي شود.

مراقبتهاي پرستاري:
پرستار بايد به بيمار آموزش هاي قبل از آزمايش را بدهد مثل، نخوردن وننوشيدن هر چيزي به مدت ۶ ساعت قبل از آزمايش.
پرستار تغذيه ي خوراکي را با مزه مزه کردن آب آغاز کند و سپس نوع تغذيه ي قبل از انجام روش ادامه مي يابد. بيمار ممکن است تا ۲۴ ساعت زخم گلو داشته باشد.
به بيمار آموزش داده مي شود که درصورت وقوع زخم مداوم گلو، کوتاهي و سختي تنفس، يا اشکال در بلع، آن را گزارش کند.

شرح وظايف پرستار بخش تست ورزش و اکوکارديوگرافي
۱- جلب اعتمادو اطمينان مددجو و برقراري ارتباط حرفهاي موثر و پاسخ صحيح به سؤالات،درخواستهاومشکلات بادادن اختياربه وي
۲-بررسي وشناخت وکسب اطلاعات از وضعيت سلامت مددجو و ثبت درپرونده و درصورت تغييردروضعيت عمومي بيماراطلاع به پزشک
٣- تعيين وثبت مشکلات ونيازهاي بهداشتي مددجو
۴- تشخيص پرستاري مبتني بردانش،مهارت،پژوهش،برنامه ريزي اقدامات مراقبتي براساس اهداف واولويتها و ثبت آن درپرونده
۵- مشارکت وهمکاري درانجام آزمايشات کلينيکي و پاراکلينيکي
۶- انجام اقدامات مراقبتي براساس استانداردهاي حرفه پرستاري وثبت وپيگيري آن،با توجه به تأمين نيازهاي جسمي،رواني، اجتماعي ومعنوي مددجو
٧- ارزشيابي نتايج خدمات ارائه شده به مددجودرصورت لزوم بررسي وبرنامه ريزي مجددبه منظور ارائه مراقبتها
٨- بکارگيري روشهاي تصميم گيري وحل مشکل به کمک ساير اعضاي تيم درموقعيتهاي خاص وبحراني وحوادث غيرمترقبه
٩- اقدامات مناسب درجهت تأمين ايمني وپيشگيري ازحوادث احتمالي
۱۰-بررسي نيازهاي آموزشي،تعيين سطح انگيزش فراگير، توسعه برنامه هاي آموزشي،اجراي آموزش وارزيابي يادگيري درمددجو، خانواده وجامعه به منظورتأمين، حفظ وارتقاء سطح سلامت ورفاه اجتماعي
۱۱-راهنمايي ومشاوره بامددجو،درصورت لزوم ارجاع به ساير منابع تخصصي،حمايت اجتماعي
۱۲-مشارکت با مراکزمشاوره وارائه خدمات پرستاري جهت پيگيري اقدامات مراقبتي درمنزل
۱۳-انجام ونظارت مستمر براقدامات ضروري به منظور پيشگيري ازعفونتها ازآموزش تا پژوهش
۱۴-همکاري باگروه بهداشتي جهت رفع مشکلات محيطي،حفاظتي وخدماتي بااستفاده ازهمکاري وهمياري ومشارکت جامعه و پيگيري آنها
۱۵- مشارکت وهمکاري دربرنامه هاي آموزشي،پژوهشي
۱۶- مشارکت درارائه خط مشي هاي مراقبتي وبهداشتي وتوانبخشي درجهت بهبو دمداوم کيفيت خدمات
۱۷- نظارت وکنترل برمراقبت ازجسد طبق موازين شرعي
۱۸- احياءبامشارکت دردوره هاي آموزش مربوطه
۱۹- انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

آموزش به بيمار داوطلب انجام اکوکارديوگرافي:

اکوکارديوگرافي (اکوي قلبي) چيست ؟
اکوکارديوگرافي که تحت عنوان تست اکوي قلبي هم ناميده مي شود، تستي است که در آن با استفاده از امواج صوتي تصاوير متحرکي از قلب تشکيل مي شود . براي انجام اکوي قلبي نيازي به بستري در بيمارستان وجود ندارد . انجام اکوي قلبي درد نداشته و عمل جراحي هم نمي باشد . اکوکارديوگرافي تستي است که جهت کمک به پزشک شما به منظور تشخيص مشکلات قلبي شما يا چگونگي عملکرد قلب بکار مي رود. ممکن است انجام اکوکارديوگرافي در شرايط زير ضروري باشد:

هنگامي که داراي صداهايي غيرطبيعي قلبي هستيد.Ÿ
هنگامي که دچار درد قفسه سينه غيرقابل توجيه هستيد .Ÿ
هنگامي که دچار يک نقص مادرزادي قلبي مي باشيد .Ÿ
هنگامي که دچارŸ حمله قلبي شده ايد .
هنگامي که دچارŸتب روماتيسمي هستيد .

اکوکارديوگرافي (اکوي قلبي) چگونه صورت مي گيرد ؟
شما برروي يک تخت به پهلو يا پشت مي خوابيد .Ÿ
پزشک ژل مخصوصي رابرروي يک پروب مي ريزد و آن را روي ناحيه سينه اي شما حرکت مي دهد.Ÿ
امواج ماورا صوت تصاويري را از قلب شما و دريچه هاي آن ايجاد مي کنند . دراکوکارديوگرافي از امواج اشعه ايکس استفاده نمي شود .Ÿ
حرکات قلبي شما بر روي يک صفحه ويديويي مشاهده مي شود .Ÿ
يک نوار ويديو يا عکس را مي توان تهيه نمود .Ÿ
در طول تست شما نيز مي توانيد ويدئو را ببينيد .Ÿ
اين تست اغلب به کمتر از ۱۵ تا ۲۰ دقيقه زمان نياز دارد .Ÿ
اين تست درد و عوارض جانبي ندارد .Ÿ
پزشک شما در مورد نتايج آن با شما صحبت مي کند .Ÿ

در برخي از موارد جهت تهيه تصاوير واضح تر،ضروري است که پروب اکوکارديوگرافي به قلب شما نزديکتر باشد. در نتيجه شما تستي تحت عنوان اکوکارديوگرافي از طريق مري(TEE) را انجام مي دهيد . در اين تست:
پزشک به آرامي يک لوله همراهŸ با پروب در انتهاي آن را در هنگام بلع به پايين گلوي شما به داخل مري مي راند (مري لوله اي است که دهان شما را به معده وصل مي کند) .
امواج صوتي تصاويري مشابه آنچه که در بالا ذکر شد راايجاد مي کنند .Ÿ
پس از پايان تست پزشک به آرامي پروب را بيرون مي کشد .Ÿ
ممکن است شما احساس سرفه کنيد .Ÿ

اکوکارديوگرافي (اکوي قلبي) چه چيزي را نشان مي دهد ؟
اندازه و شکل قلب .Ÿ
نحوه عملکرد کلي قلبي .Ÿ
ضعف ديواره يا بخشي از قلب وعدم کارکرد صحيح آن .Ÿ
مشکلات دريچه اي قلبي .Ÿ
وجود لخته خون در قلب .Ÿ

نظرات بینندگان

ارسال نظر