صفحه نخست >> سبک زندگی تعداد نظرات: 0

مهارت زندگي/ لبخند را به رزومه تان اضافه کنيد!

لبخند معجزه مي کند! در مصاحبه هاي شغلي لبخند را چاشني رزومه تان کنيد. در جايي خواندم که يکي از هتل هاي زنجيره اي به دنبال جذب پانصد کارمند جديد بود. آن ها با پنج هزار نيروي کاري مختلف مصاحبه کردند و متقاضياني را که در جريان مصاحبه کمتر از چهار بار لبخند زدند سلب صلاحيت کردند!

کد خبر: 458

راز/من هنوز اولين باري را که همسرم ويکتوريا به من لبخند زد به خاطر دارم . وقتي وارد مغازه جواهرفروشي مادر او شدم . حضور ويکتوريا نشدم . همين طور که داشتم به ساعت ها نگاه مي کردم يک لحظه سرم را بلند کردم و ديدم که ويکتوريا با لبخند زيبايي مقابلم ايستاده و نگاه مي کند. همان لبخند سبب آشنايي بيشتر من و ويکتوريا و در نهايت ازدواج من با او شد. مي دانم که لبخند مسري است زيرا لبخند او باعث شد تا اين لحظه که 25 سال از آن جريان مي گذرد هنوز هم لبخند بزنم!
چه خريدار باشيد و چه فروشنده، لبخند را فراموش نکنيد. لبخند معجزه مي کند! در مصاحبه هاي شغلي لبخند را چاشني رزومه تان کنيد. در جايي خواندم که يکي از هتل هاي زنجيره اي به دنبال جذب پانصد کارمند جديد بود. آن ها با پنج هزار نيروي کاري مختلف مصاحبه کردند و متقاضياني را که در جريان مصاحبه کمتر از چهار بار لبخند زدند سلب صلاحيت کردند!
وقتي دخترم الکساندرا متولد شد، به دليل فشار کاري، من و ويکتوريا تصميم گرفتيم براي او پرستار بگيريم تا در طول روز از الکساندرا مراقبت کند. ما با شش، هفت نفر مصاحبه کرديم. برخي از آن ها هر نظر مناسب بودند و سوابق شغلي بسيار خوبي داشتند اما ما هيچ کدام از آن ها را استخدام نکرديم! در عوض يک خانم شصت ساله را که رزومه کاري بسيار قوي اي نداشت استخدام کرديم. او به گرمي و روشنايي يک صبح بهاري بود و لبخند بر لب داشت و در طي مصاحبه مدام لبخند مي زد . او يکي از بهترين افرادي بود که تا آن لحظه استخدام کرده بودم. او فضاي خانه را پر از شادي و خنده کرد. هر کاري که الکساندر انجام مي داد برايش جالب و خنده دار بود. من تا آن موقع يکي دو مورد از مزاياي لبخند زدن را مي دانستم ولي با آمدن او با مزاياي بيشتري از لبخند زدن، آشنا شدم. او به ما ياد داد که لبخند زدن، مهرباني، احترام ، صميميت و توجه را به زندگي ما دعوت مي کند.
خداوند به همه ما يک لبخند عطا کرده است . آيا شما از لبخند خودتان استفاده مي کنيد ؟ آيا شادي تان را به طور کامل ابراز مي کنيد؟ اگر شادي و خوشحالي تان را به طور کامل نشان مي داديد چقدر طرفدار پيدا مي کرديد؟ بنابراين بياييد از اين لحظه به بعد به جاي عبوس بودن و تند رفتار کردن با ديگران خوش رفتار باشيد، لبخند بزنيد تا انعکاس اين خوش رفتاري را در زندگي تان ببينيد. با کج خلقي به هيچ جايي نمي رسيد به جز اين که تمام آشنايان و اطرافيان خود را از دست مي دهيد. بياييد از امروز تمرين کنيم با لبخند زدن دنياي پيرامونمان را رنگي کنيم.

نظرات بینندگان

ارسال نظر