صفحه نخست >> سبک زندگی تعداد نظرات: 0

روش هاي مقابله و درمان کم رويي و خجالت کشيدن

کمرويي شرايط ناتـوان کنـنده اي براي اغلب افراد پـديـدمي آورد و مانع از ايفاي نقش در موقعيتهاي اجتماعـي و بيان دل مشغوليها و درخواست ازدواج از شخص مــورد علاقه خود ميگردد.

کد خبر: 2255

روان مشاور/ کمرويي شرايط ناتـوان کنـنده اي براي اغلب افراد پـديـدمي آورد و مانع از ايفاي نقش در موقعيتهاي اجتماعـي و بيان دل مشغوليها و درخواست ازدواج از شخص مــورد علاقه خود ميگردد.
واقعيت اين است که اغـلب انـسـانـهـا دقـيـقـا” از هـمـان شخصيت دلخواه طـرف مقابلشان برخوردارند ولي بدليل کمرويي و ترس، از بـيـان درخـواسـت ازدواج طفره ميروند و اغلب توسط معشوقه اشان مورد شکوه و شکايت قرار ميگيرند. اينگونه افراد فقط به ملاقات و قرارهاي عاشقانه اکتفا کرده و گام بلندتري بر نميدارند . اگـر کمرويي شما را از رسيدن بفرد مـورد علاقه تان بازميدارد به مـطـالـعـه خود ادامه داده تا بياموزيد چگونه ميتوانيد بر آن چيره شويد.
شماره ۱
از خانه خارج شده و معاشرت کنيد به فعاليتهايي ملحق گرديد کـه هـمواره در ارتـبـاط بـا ديـگـران بـاشـيـد. مانـنـد بـاشگاه، کلاسهاي ورزشي، ، انجمنهاي دانشجويي و کلوب هاي تفريحي. دراين محيطها همواره بايد اجتماعي بـوده و با مردم معاشرت کنيد. پس از مـدتي خـواهـيد ديد برايتان عادي و راحت مي گردد. از آن گذشته مـلاقات شما با افراد دلخواه و جذاب عملا تضمين خواهد شد. و ميتوانيد مطمئن باشيد با همسر مورد علاقه خود ديدار خواهيد کرد
از شما شروع ميشود
هــنگامي که کمرويي خـود را کـه مـستلزم پايـداري و گـذشـت زمـان اسـت پـشـت سـر گذاشـتيد خواهيد ديد به چه اندازه زندگي شما دچار تحول ميشود. در اين زمان با ترس کمتري به سراغ چيزهايي که مي خواهيد خــواهيد رفت. در اينجا رازي نهفته اسـت: تا بحال اتفاق افتاده که داخل اطاقي شويد و آن احساس دستپاچگي و اضطراب به شـمـا دسـت بـدهد. به خاطر داشـتـه باشـيـد کـه اغلب افرادي که ملاقات مي کنيد خود آنقدر سرگرم و دل واپس اين ميباشند که ديگران در موردشان چگونه مي انـديـشـند کـه ديگر متوجه شما نخواهند شد تا بتوانند درمورد شما قضاوت کنند.
شماره ۲
از طرد شدن نهراسيد قهرمانان برجسته مشت زني درحالي پا بميدان ميگذارند که احتمال شکست برايشان وجود دارد. به همين ترتيب شما نبايد انتظار داشته باشيد هميشه موفق باشيـد. هيچ چيز ۱۰۰% نيست. بنابراين رويـارويي با يک فرد را بعنوان يک تجربه آموزنده درنظر بگيريد. ترفند کار در اين است که خودآگاه (تمرکز حواس بخود) نباشيد. کمرويي، تـرديد و دودلي هنگامي رخ ميدهد که شما به عيوب و نقايص خود فکر مي کنيد. در عوض افـکـارتـان را سراسر به شخصي که در حال گفتگو هستيد متمرکز گردانيد. هم شما اضطراب خود را از خاطر خواهيدبرد و هم اينکه طرف مقابل از توجه شما خرسند و مشعوف خواهد شد.
شماره ۳
با افراد بسياري صحبت کنيد از گپ زدن با هرشخصي که ملاقات مي کنيد ابا نداشته باشيد. از پير زن سالخورده اي که براي خريد به بقالي آمده تا تحويلدار بانک. بقول معروف کار نيکوکردن ازپرکردن است. اغلب مردم از عدم وجود ارتباط بين افراد ابراز تاسف ميکنند. بـنـابراين صميميت شما با اسقبال مواجه خواهد شد و اگر هـم چنـين نشد به آن اعتنا نکنيد. افرادي که با شما با تکبر رفتار مي کـنـند احـتـمالا انـسـانـهاي کـمـرويـي هسـتـند که هيچگاه جسارت غلبه بر کمروييشان را نداشته اند.
شماره ۴
گوش دادن را بياموزيد همواره شما صحبت نکنيد اجازه دهيد ديگران هم در مـورد خـودشـان مـدتـي پـرحــرفي کنند. چيزي بخصوص خانم ها بسيار دوست دارند. سـوالات سـرگشـاده اي بـپرسيد که احتياج به پاسخ طولاني دارند و خودتان بنشينيد و تنها گوش دهيد. هـرگـاه گـفـتـگو در حال از آب و تاب افتادن بود موضوع جديدي را آماده داشته باشيد.و براي کاهش سختي باز کردن سرصحبت همواره موضوعات آغاز گر در اختـيـار داشـتـه باشـيـد تا گفتگو از آب تاب نيافتد.
شماره ۵
همه چيز را بخود نگيريد اگر مي خواهيد در گزينش همسر کامياب شويد، لزومي ندارد شما هر اظهار عقيده اي مانند شوخي و طعنه هايي که طرف مقابل احتمال دارد بسوي شما روانه کند را بعنوان يک توهين بخود تلقي کنيد. مردم اغلب چيزهايي را ميگويند که هيچ مقصود و منظوري از آن ندارند. وقـتـي کـه آنها آزاري به شما نمي رسانند، برخـوردن لـزومي ندارد. هرچند گاهي اوقات مردم نـظـرات نـابـجا و بي موردي مي دهند که در اين حالت شما مي بايد قاطعانه از خودتان دفاع کنيد.
شماره ۶
توقعات خود را کاهش دهيد هنگاميکه با فردي صحبت ميکنيد انتظار هدف غـايي خود را در سر نداشته باشيد. تنها با جريان کار همسو گرديد. شـگفت زده خواهيد شد که به چه سادگي همه چيز هموار مي شود. اگر شما در اين انديشه نباشيد که حتما” بايد در انتها به چـيـزي دسـت پيدا کنيد و خونسردي خود را حفظ کنيـد، در پـايـان به نـتـيجه دلخواهتان خواهيد رسيد.
شماره ۷
اشخاص را زياد بزرگ نکنيد همانند نکته فوق، اهميت ويژه اي را بفردي که با وي صحبت ميکنيد قائل نشويد. هرگاه اينگونه جلوه دهيد که او براي شما بي اندازه ممتاز ميباشد، او نيز شروع خواهد کرد به همين منوال فکر کردن. به وي بعنوان يک انسان با تـمـام مـعايـب و خـصـوصـيـات يک فـرد عادي نـگاه کنيد. گفتگو کردن در حالت برابر، بسيار دلپذيرتر از صـحبت کردن با تـکبر و يا با چشم حقارت خواهد بود
شماره ۸
به افراد به ديد ابزارهاي جنسي ننگريد هنگامي که با يک فرد صحبت ميکنيد به وي به چشم يک نشـان پـيـروزي جـنـسي نگاه نکنيد بلکه به عنوان يک انسان همانند خودتان وي را تصور کنيد. در نـظـر گرفتن مـحـض مسائل جنسي در نزديک شدنتان نمايان خواهد گشت و خانم ها قادر هستند آقـاياني را که تنها با انگيزه جنسي قدم برميدارند را تشخصي دهند.
شماره ۹
مراحل را آهسته طي کنيد انتخاب همسر را همچون برنامه اي ۱۲مـرحله اي در نظر بگيريد. بـا يـک لـبـخـنـد شـروع کنيد، به تمام افراد نشان دهيد (نه تنها به دختران جذاب و زيـبا) که شـمـا صـميـمـي و قابل نزديک شدن مي باشيد. در روزهاي بعد با گفتن سلام جلو برويد. چـنـد روز بـعـد از آن در گـفـتـگويي کوتاه شرکت کنيد. به کار خود ادامه دهيد تا بتدريج با ديگران صميمي گرديد و خواهـيـد ديـد که بـه آن دشـواري کـه ميـانديـشـيد نيست. هرگاه اشتباه بزرگي مرتکب شديد آن را فراموش کنيد. اغـلب افـراد بخشنده تر از آن چه شما تصور ميـکنـيـد هستند.
اگر شخص موردعلاقه شما زيبا است و اين باعث وحشت و دست پاچگي شما ميشود مراحل “ميزان زيبايي” را بتدريج طي کنيد: با نزديک شدن به فردي با زيبايي معمولي و متوسط که نسبت به آنها اعتماد بنـفس داريد شروع کنيد. هنگامي که با آنها احساس راحتي کرديد بسراغ فرد زيبا تري برويد و به همين منوال ادامه دهيد.توجه داشته باشيد که نزديک شدن بفردي لزوما” نبايد جنبه عاطفي داشته باشد مثلا”ميتوانيد در مباحثات علمي و يا موضوعات کاري با او شريک شويد.
شماره ۱۰
با دوستان خود تمرين کنيد عامل اصلي در کمرويي، ترس از عدم پذيرش (طرد شدن) اسـت. ايـن عـامـل را تـوسط نزديک شدن و برگزيدن فردي بـراي دوسـت و يـا بـرادر خـود از ميان برداريد. از آنجايي که غرور خودتان در معرض خطر نمي بـاشـد کـمتـر از نـزديک شـدن حـذر خواهيد کرد. شما خـواهيد ديد که مسئله شاقي نيست و خواهيد خواست در فرصـت بـعد بـراي خـودتـان نامزدي را انتخاب کنيد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر