صفحه نخست >> حوادث تعداد نظرات: 0

زن ﺑﺪﮔﻤﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﯿﮕﻨﺎه را ﺟﻠﻮی ﻗﻄﺎر اﻧﺪاﺧﺖ

«ارﯾﮏ ﻣﻨﻨﺪز» اﯾﻦ زن 33 ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ھﻞ دادن و ﻗﺘﻞ ﻣﺮد ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﯿﮕﻨﺎه دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد. اﯾﻦ زن ﮐﻪ در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ھﺎ ﻣﻘﺘﻮل را ﯾﮏ ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎﻣﺠﻮﯾﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ زده اﺳﺖ.

کد خبر: 17138

ایران/ ﯾﮏ زن ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﺮد ﻣﺴﺎﻓﺮی ﻣﺰاﺣﻤﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ او را ﺟﻠﻮی ﻗﻄﺎر اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮﮔﺶ ﺷﺪ.

«ارﯾﮏ ﻣﻨﻨﺪز» اﯾﻦ زن 33 ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻪ اﺗﮫﺎم ھﻞ دادن و ﻗﺘﻞ ﻣﺮد ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﯿﮕﻨﺎه دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد. اﯾﻦ زن ﮐﻪ در ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ھﺎ ﻣﻘﺘﻮل را ﯾﮏ ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎﻣﺠﻮﯾﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ زده اﺳﺖ.

اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ از ﺣﺎدﺛﻪ، اﯾﻦ زن را در ﺣﺎل ﻗﺪم زدن ﺑﯽ ھﺪف در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر و ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.

ﻣﻨﻨﺪز ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ و درﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮد ﻣﺴﺎﻓﺮ رﻓﺘﻪ و او را ﻧﺎﻏﺎﻓﻞ ﺟﻠﻮی ﻗﻄﺎر ھﻞ داده اﺳﺖ. دادﮔﺎه اﯾﻦ زن را ﺑﻪ 22 ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد.

 

نظرات بینندگان

ارسال نظر