صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

بانک مرکزي اعلام کرد: نرخ رشد اقتصادي ۶ ماه نخست امسال به ۴ درصد رسيد

بر اساس محاسبات مقدماتي و اوليه اداره حسابهاي اقتصادي اين بانک ،توليد ناخالص داخلي کشور به قيمت پايه و به قيمتهاي ثابت سال 1383 در شش ماهه اول سال 1393 به 1022808 ميليارد ريال رسيد که نسبت به رقم مشابه شش ماهه اول سال 1392 به ميزان 4.0 درصد رشد نشان مي‌دهد.

کد خبر: 979

براساس گزارش بانک مرکزي نرخ رشد اقتصادي در ۶ ماه نخست امسال به ۴ درصد رسيد.

به گزارش بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بر اساس محاسبات مقدماتي و اوليه اداره حسابهاي اقتصادي اين بانک ،توليد ناخالص داخلي کشور به قيمت پايه و به قيمتهاي ثابت سال 1383 در شش ماهه اول سال 1393 به 1022808 ميليارد ريال رسيد که نسبت به رقم مشابه شش ماهه اول سال 1392 به ميزان 4.0 درصد رشد نشان مي‌دهد.
بر اساس داده‌هاي حاصل از منابع آماري و برآوردهاي مقدماتي انجام شده در خصوص توليد ناخالص داخلي کشور، نتايج اوليه نشان‌دهنده آن است که در نيمه نخست سال 1393، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه و به قيمت‌هاي ثابت سال 1383 از 983253 ميليارد ريال در نيمه نخست سال 1392 به 1022808 ميليارد ريال در نيمه نخست سال 1393 افزايش يافته است.
نتايج مقدماتي حاصل از بررسي روند تحولات ارزش افزوده فعاليت‌هاي اقتصادي حاکي از بررسي روند تحولات ارزش افزوده فعاليت‌هاي اقتصادي حاکي از برآورد رشد اقتصادي 4.0 درصدي براي نيمه نخست سال 1393 مي‌باشد.
از سوي ديگر در سمت تقاضاي اقتصاد و بر اساس برآوردهاي اوليه‌اي که در خصوص اقلام هزينه‌اي اقتصاد همچون مخارج مصرف نهايي خصوصي، مخارج مصرف نهايي بخش دولتي، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص و صادرات و واردات در نيمه نخست سال 1393 به عمل آمده است، رشد اقلام هزينه‌اي فوق‌الذکر به ترتيب 3.7، 3.3، 15.8، 10.1، 4.5 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل مي‌باشند. در مجموع، رشد هزينه ناخالص داخلي به قيمت بازار در نيمه نخست سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل 4.2 درصد افزايش يافته است.
در اين گزارش، رشد اقتصادي سه ماهه دوم امسال 3.7 درصد و رشد سه ماهه اول 4.4 درصد برآورد شده است.
رشد سه ماهه اول 0.2 درصد کمتر از رقم اوليه اعلام شده است. براساس گزارش بانک مرکزي توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه با احتساب نفت در شش ماه سال جاري 4.0 درصد بوده اما اين نرخ بدون احتساب نفت، 3.5 درصد براي اين مدت برآورد شده است.
همچنين آمارها نشان مي دهد نرخ رشد فصل دوم امسال نيز با احتساب نفت و بدون نفت به ترتيب 3.7 و 3.0 بوده که نسبت به فصل بهار (4.4 و 4.0 درصد) روند کاهشي دارد.

سهم عمده ارزش افزوده نفت و صنعت و ساختمان در رشد نرخ

برآورد ارزش افزوده فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي در شش ماه نخست سال 1393 نشان‌دهنده آن است که علت عمده نرخ رشد 4.0 درصدي توليد ناخالص داخلي را بايد در افزايش ارزش افزوده فعاليت‌هاي «نفت»، «صنعت»، «ساختمان»، «بازرگاني، رستوران و هتلداري» و «خدمات مؤسسات پولي و مالي» جستجو نمود. سهم ارزش افزوده هر يک از فعاليت‌هاي مذکور در رشد توليد ناخالص داخلي طي شش ماهه اول سال 1393 به ترتيب 0.9، 1.0، 0.5، 0.7 و 0.6 واحد درصد برآورده شده است.

رشد 3.2 درصدي گروه کشاورزي نسبت به مدت مشابه سال قبل در شش ماه اول سال 1393 ارزش افزوده گروه کشاورزي به قيمت‌هاي ثابت سال 1383 به ميزان 101047 ميليارد ريال برآورد گرديد که نسبت به دوره مشابه سال قبل 3.2 درصد افزايش نشان مي‌دهد. برآوردهاي انجام شده در اين زمينه حاکي از آن است که توليد محصولات زراعي و باغي در سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب 1.4 و 5.9 درصد و توليد محصولات اصلي دامي 9.1 درصد افزايش يافته است. سهم نفت و ميعانات گازي در نرخ رشد بر اساس برآوردهاي اوليه، ارزش افزوده گروه نفت در نيمه نخست سال 1393 به قيمت‌هاي ثابت سال 1383 به ميزان 105311 ميليارد ريال برآورد گرديد که گوياي رشد 9.2 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل است. افزايش توليد و صادرات نفت خام و همچنين افزايش توليد و صادرات ميعانات گازي و گاز طبيعي از جمله علل اصلي رشد ارزش افزوده اين گروه در دوره مورد بررسي بوده است.

سهم 1.7 درصدي صنايع و معادن از نرخ رشد اقتصادي

گروه صنايع و معادن در شش ماه نخست سال 1393 از نرخ رشدي معادل 7.2 درصد برخوردار گرديد و در نتيجه 1.7 واحد درصد از نرخ رشد 4.0 درصدي اقتصاد را در دوره مورد بررسي به خود اختصاص داد.

در اين گروه ارزش افزوده بخش‌هاي «صنعت»، «معدن»، «ساختمان» و «آب و برق و گاز» به ترتيب مواجه با نرخ‌هاي رشد 6.5، 10.5، 7.5 و 10.3 درصدي بوده‌اند. در بخش ساختمان، ارزش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان مناطق شهري به قيمت‌هاي جاري طي شش ماه نخست سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.8 درصد افزايش داشته است.
با اعمال شاخص‌هاي قيمت متناظر و تعديل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان‌هاي بخش خصوصي به قيمت‌هاي ثابت سال 1383 حدوداً 3.7- درصد برآورد گرديده است.
در نهايت با احتساب رقم فوق و نيز افزايش ارزش افزوده ساختمان دولتي، نرخ رشد بخش ساختمان به قيمت‌هاي ثابت سال 1383 در حدود 7.5 درصد برآورد مي‌شود.
ارزش افزوده گروه خدمات از نرخ رشد 2.5 درصدي در نيمه نخست سال 1393 برخوردار گرديده و سهم آن از رشد 4.0 درصدي توليد ناخالص داخلي به 1.5 واحد درصد رسيده است.
شاخص ضمني ارزش افزوده گروه‌هاي «کشاورزي»، «نفت»، «صنايع و معادن» و «خدمات» در شش ماه اول سال 1393 به ترتيب 19.5، 14.4، 10.3 و 18.6 درصد افزايش يافته‌اند.
به علاوه شاخص ضمني توليد ناخالص داخلي و توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز به ترتيب داراي رشد 17.9 و 18.1 درصدي بوده‌اند.
برآورد حاصل از توليد ناخالص داخلي برحسب اقلام هزينه نهايي دلالت بر آن دارد که در نيمه نخست سال 1393 هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي، هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش دولتي و تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت‌هاي ثابت سال 1383، به ترتيب از نرخ رشد 3.7، 3.3 و 15.8 درصدي برخوردار بوده‌اند.

رشد توليد ناخالص داخلي برحسب اقلام هزينه نهايي - درصد

بر اساس برآوردهاي اوليه، نرخ رشد مصرف نهايي بخش خصوصي از 0.8 درصد در شش ماه اول سال 1392 به 3.7 درصد در دوره مشابه سال 1393 افزايش يافته است. افزايش مذکور عمدتاً ناشي از فزوني رشد هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي نسبت به رشد شاخص تورم در دوره مورد بررسي بوده است. نرخ رشد مخارج مصرف نهايي بخش دولت نيز در شش ماه نخست سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش يافته و به 3.3 درصد رسيده است. مقايسه نتايج حاصل از برآوردهاي شش ماه اول سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان‌دهنده افزايش تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به ميزان 15.8 درصد مي‌باشد. تشکيل سرمايه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ساختمان و ماشين‌آلات است. تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در دو بخش مذکور در شش ماه اول سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب 15.8 و 15.8 درصد افزايش يافته است. رشد 15.8 درصدي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان، عمدتاً ناشي از افزايش سرمايه‌گذاري در بخش دولتي در سه ماهه دوم سال 1393 مي‌باشد. در حوزه تجارت خارجي و بر اساس برآوردهاي اوليه، صادرات و واردات کالاها و خدمات در نيمه نخست سال 1393 به قيمت‌هاي ثابت و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب 10.1 و 4.5 درصد افزايش يافته است.

نظرات بینندگان

ارسال نظر