صفحه نخست >> اقتصادی تعداد نظرات: 0

سید حمیدکلانتری

اقتصاد مقاومتى و ملزومات

به نظر میرسد از بعدنظری خیلى از راهکارها روشن باشد. آنچه بیش از هرچیز مورد نیاز است ایجاد عزم واراده همگانى و جمعی براى اجراست. نکاتی که ذیلا اشاره میشود به نظر میرسد ما را سریع‌تر به سرمنزل مقصود میرساند و البته نیاز به نقد، اصلاح و تکمیل دارد.

کد خبر: 79342

به نظر میرسد از بعدنظری خیلى از راهکارها روشن باشد. آنچه بیش از هرچیز مورد نیاز است ایجاد عزم واراده همگانى و جمعی براى اجراست. نکاتی که ذیلا اشاره میشود به نظر میرسد ما را سریع‌تر به سرمنزل مقصود میرساند و البته نیاز به نقد، اصلاح و تکمیل دارد. 

١- قبل از هرچیز باید بپذیریم که بهبود شرایط وخروج از رکودوبیکاری یک مساله ملى است،لذاهمه باىد به سهم خود بسیج شوند ودر حل مشکل صادقانه وصمیمانه مشارکت نمایند. درست مثل زمان جنگ. هرکس وهر گروه از دولت تا مجلس تادستگاه قضایى تا بخش خصوصى و تعاونى تاکارافرینان و صنعتگران تا اقتصاددانان ومشاوران وصاحبنظران تا اصحاب رسانه ومطبوعات تا مدیران اجرایى وکارکنان دولت در مرکز، استانها، شهرستانها و روستاها تا امامان جمعه و جماعت وهرکه دلسوز انقلاب و کشور است باید سهم ونقش خود را بیابند وعمل کنند.

٢- براى فراهم شدن جو مشارکت ملى لازم است فضاى اعتماد، وحدت، احترام، امید و همکارى به جو حاکم بر کشور تبدیل شود. هرکس که براختلافات، تخریب ایجاد یاس، ناامیدى و تهمت و افترا دامن زند محکوم و مطرود شود. نقش رسانه ملى و مطبوعات در این رابطه کلیدى است.

٣- بپذیریم که مدیریت و محور ساماندهى اقتصاد با دولت ودستگاههای تابعه است وسایرامکانات وظرفیتها دربخشهاى عمومى ونیروهاى نظامى تحت این فرماندهى و مدیریت انجام وظیفه مین‌مایند و از هرکونه اقدام ناهماهنگ و موازی پرهیز شود. البته در همه مراحل دولت از راهنماییهاوحمایتهاى مقام معظم رهبرى بهره مند خواهد شد.

٤- بدیهى است که براى خروج از رکود نیازبه سرمایه گذارى جدیست، منابع مالى یا از نقدینگى مردم و سرمایه های کوچک وبزرگ مردم و همکارى بانکها و صندوق توسعه ملى تامین میشود یاجلب سرمایه گذارى خارجى.دولت باید سهم هریک رابا مطالعه تعیین و باتدبیر و اقتدار اعمال نماید والبته بانکها نیزلازم است مسولانه وباسیاست انبساطى همراهى نمایند.

٥- روحیه وباور به شرایط خاص باید در همه سطوح دولت واقشار مختلف مردم جاری و سارى شود، بایدباهرگونه سوءاستفاده، تخلف، کم کارى و بى تدبیرى برخوردشود. از هرگونه اسراف،ریخت وپاش وکاسه خرجى ازمنابع دولتى وعمومى جلوگیرى شود.فضاى کار جمعى،همکارى وفداکارى جایگزین بیحالى وتنبلى شودشرکتهاى دولتى ،نهادهاى عمومى وبانکها از هزینه هاى غیر ضرورى و پاداش دادنهاى شرایط رفاه ورونق بپرهیزندوهراقدام مشابه دیکرکه به این فضا دامن زند.

٦-نکته مهم دیکراینکه براى رشد تولید باید بازار ایجادشود که راهکار اصلى ان دامن زدن به صادرات وحضور در بازارهاى جهانى بویژه کشورهاى پیرامون وهمسایه با استفاده از همه روشهاى اثربخش میباشد.در داخل هم به برندسازى،بازاریابى وصنعت بسته بندى توجه نمود.

٧-رشد بخش خدمات بویژه باتوسعه صنعت گردشگرى یکى از بهترین وسریعترین راههاى تحرک اقتصادى و ایجاداشتغال میباشد.باتوجه به قابلیتهاى فراوان کشور دراین عرصه باید شرایط مساعد وتمهیدات لازم را ایجاد نمود.

٨- از دیگراقداماتى که دراین شرایط بسیار کارساز ومفید میباشد توجه همه جانبه به رشد،تقویت وفعال سازى واحدهاى خرد،کوچک،متوسط با اولویت تعاونی‌هاست، چرا که این نوع واحدها هم اشتغالزا هستند هم بامنابع مالى کم فعال میشوند. البته توجه به گسترش وتوان افزایى تعاونیهاى تامین نیاز اقدامى اثربخش برافزایش بهره ورى در واحدهاى کوچک ومتوسط وهم رشد تولیدات صادراتى درانهاست واین امرى تجربه شده در دنیاست.

٩- تاکید مجدد میشود که رشد سرمایه گذارى نیازمند فضای امن باثبات بدون نگاه منفى ورفتارهاى سرد ویاس اور به سرمایه گذاران داخلى وخارجی است وعلاوه بر ان باید با تشویق،احترام وحفظ حقوق سرمایه گذاران به استقبال انان رفت.

١٠ -توجه به دو اصل هماهنگى بین سیاستها،برنامه ها ودستگاهها وپیگیرى مستمر همراه با سوال و بازخواست والبته تشویق وتقدیرعوامل ذیربط رمز پیشرفت برنامه هاست. 
 
 

نظرات بینندگان

ارسال نظر