صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

خريد خدمت سربازي يا خريد افتخار؟!

تفکيک و تمايز فرزندان کشور درمدارس انتفاعي و دولتي بر مبناي قدرت پرداخت والدين بس نبود، تزريق مدارک تحصيلي براي اقليتي از دارندگان ثروت به زور شهريه هاي سنگين و با ويژه کاريها و ويژه خواريها، کافي نبود، که خبر پر حرف و حديث خريد خدمت سربازي هم، بر روي خروجي سايت خبر گزاريها قرار گرفت و بلافاصله هم با استقبال تعداد زيادي از کامنتهايي مواجه شد که چنين پرداختهايي را در وسع و امکان خود رصد کرده و از فربهي داشته هاي مالي خود اطلاع و اطمينان دارند.

کد خبر: 850

متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

تکنوکراسي، صد حسن هم اگر داشته باشد، با يک عيب آن برابري نمي کند، و آن آفت برج عاج نشيني وفاصلۀ پر مخافت آن با واقعيات ملموس جامعه است. برخي افرادي که در کسوت برنامه ريزي کلان داراي اين نوع سليقه از اسلوب مديريتي هستند ويا مي نمايند که چنين هستند، گاهي تصميماتي را در خروجي کار دولت قرار ميدهند که با هزاران توجيه، جبران خساراتي را نميکند که از حيث تبعات اجتماعي بر پيکر جامعه و مناسبات اجتماعي تحميل مي کند.

تفکيک و تمايز فرزندان کشور درمدارس انتفاعي و دولتي بر مبناي قدرت پرداخت والدين بس نبود، تزريق مدارک تحصيلي براي اقليتي از دارندگان ثروت به زور شهريه هاي سنگين و با ويژه کاريها و ويژه خواريها، کافي نبود، که خبر پر حرف و حديث خريد خدمت سربازي هم، بر روي خروجي سايت خبر گزاريها قرار گرفت و بلافاصله هم با استقبال تعداد زيادي از کامنتهايي مواجه شد که چنين پرداختهايي را در وسع و امکان خود رصد کرده و از فربهي داشته هاي مالي خود اطلاع و اطمينان دارند.

گويي آناني که به به شيوه هاي غير متعارف، گوي سبقت را در تحصيل علم ومدرک از سايرين ربودند وبه اصل معروف وکلاسيک موضوع انشا که «علم بهتر است يا ثروت؟» پاسخ عريان وبي رحمانه اي با اين عبارت دادند که «علم قابل خريد بوسيلۀ ثروت است» اکنون، براي خريد افتخاري ديگر خيز برداشته اند و مي خواهند ره دوساله را به قلمي و قدمي بپيمايند. اما اين مورد، اندکي فرق مي کند و لقمه اي گلوگير است. بايد دانست که همه چيز با پول قابل خريد و فروش نيست.

اگر رفاه شخصي و گشت و گذارهاي داخل و خارج با آن عملي است، خريد افتخار خدمت وتحميل حقارت بر کثيري از جوانان که خدمت سربازي را وظيفه اي توام با افتخار در زندگي خود مي دانند، امکان پذير نيست ومي تواند عوارض و پيامدهاي مخربي در پي داشته باشد.

با تحقق چنين طرحي، پاسخ قانع کننده به خيل عظيمي از جوانان که خدمت سربازي را وظيفه اي افتخار آميز در زندگي خود مي دانند امر آساني نخواهد بود. آناني که تحت شرايط سخت با کمال وظيفه شناسي وروحيۀ دلاورانه در سرماي زير بيست درجه و گرماي بالاي پنجاه درجه از سر حدات وانتظامات اين مرز وبوم پاسداري و حفاظت مي کنند مزد بگيران طبقات فرادست نيستند. آنها با کمال افتخار براي حفاظت از مرزها و انتظامات وامنيت کشور کمر همت بسته اند. بهتر است بر اينگونه وظيفه شناسي ها بامتر و معيار پول قيمت ننهيم. آيا خيل کثيري از جوانان که مفتخرانه به وظايف خطير سربازي مشغولند، با تصويب چنين طرحي وعملي شدن آن بايد احساس افتخار نمايند يا حقارت؟

آنها خود را صرفا به دليل نداشتن قدرت پرداخت مالي، محکوم به انجام خدمت سربازي خواهند ديد و افتخاري از آن جهت احساس نخواهند کرد. ما تحت هيچ شرايطي اجازۀ چنين دگرگوني روحي و رواني را در ميان آحاد جامعه و جوانان نداريم. جوانان ما با تصور اينکه اقليتي از هم سن وسالانشان به بهاي پرداخت مالي در کنار خانواده و در جاي گرم ونرم غنوده اند شرايط روحي ورواني سالمي در پستهاي حساس مرزي، انتظامي، نظامي و.... که تامين کنندۀ امنيت وسلامت ما وجامعه است نخواهند داشت.

بهتر است تصميم گيرندگان به اين واقعيت تلخ که ميتواند تيشه به ريشۀ همبستگي ملي بزند توجه جدي مبذول دارند و اينچنين، فرزندان کشور را با معيار ثروت و طبقه‌بندي اجتماعي از هم جدا نکنند. آسيبي که با اين نوع از تصميمات به انسجام اجتماعي و همبستگي ملي خود مي زنيم به آساني قابل جبران نخواهد بود.

فراتر از طرح دردمندانۀ موضوع که زبان حال بخش وسيعي از اقشار جامعه است، براي نهادينه شدن فرهنگ خاصي که با تمامي آرمان‌ها و ايده‌هاي اخلاقي و ديني ما فاقد سازگاري است چه پاسخي خواهيم داشت؟ براي مشروعيت بخشيدن فاصله طبقاتي و رسميت يافتن فرهنگي که حضرت امير(ع) دوست خود ميثم خرمافروش را با مخلوط کردن خرماي وي از آن برحذر داشت و مصرانه تاکيد فرمود که درهم بفروش و بندگان الهي را از هم متمايز مکن، چه فکري خواهيم کرد؟

ناپسندترين تصور از چنين برداشتي چه مي‌تواند باشد، جز نهادينه ساختن يک ذهنيت در ميان بخش کثيري از جوانان جامعه که به جاي حس افتخار از خدمت سربازي، تلقي محکوميت به انجام آن داشته باشند، چرا که والدينشان قادر به پرداختي نبوده اند که ديگران به آن قادر بوده اند؟ از اختلافاتي که ميان اعضاي خانواده ها از تصويب چنين طرحي بوجود ميايد، چيزي نمي گويم چرا که، سخن اين يادداشت در ابعاد مختلف، واضح تر از آنست که بيش از اين نياز به بحث وبسط آن باشد.

نظرات بینندگان

ارسال نظر