صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

بر اساس یافته‌های مرکز کار ایران:

۵۴ % خانوارها حداقل یک سفر داشته‌اند

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران از گردشگری ملی، ۵۴ درصد خانوارهای ایرانی در تابستان حداقل یک سفر داشته‌اند.

کد خبر: 7202

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران، بنابر اطلاعات مرکز آمار ایران از گردشگری ملی، 54 درصد خانوارهای ایرانی در تابستان حداقل یک سفر داشته‌اند.

الف - تعداد خانوارها بر حسب وضعیت سفر - تابستان 1392

وضعیت سفر خانوار، تعداد خانوار

کل خانوار کشور، 22415000

سفر رفته ، 12108270

سفر نرفته، 10306730

در فصل تابستان سال 1392، حدود 54 درصد خانوارهای کشور که معادل 12108270 خانوار می‌باشند، حداقل یک سفر داشته‌اند. در مقابل حدود 45 درصد یعنی10306730 خانوار در این فصل سفری نداشته‌اند.

ب - تعداد سفرهای داخلی برحسب نوع سفر - تابستان 1392

نوع سفر، تعداد سفر

کل،64428927

بدون اقامت شبانه، 26669846

با اقامت شبانه، 37859081

نتایج نشان می‌دهد که تعداد سفرهای داخلی در فصل تابستان، 64428927 سفر بوده است.59 درصد از سفرهای داخلی در فصل تابستان، با اقامت شبانه و 41 درصد بدون اقامت شبانه بوده است.

پ- تعداد سفرهای داخلی با اقامت شبانه بر حسب هدف اصلی سفر - تابستان 1392

هدف اصلی سفر، تعداد سفر

جمع، 37859081

گردش و تفریح، 9164488

دیدار دوستان و بستگان، 19878811

زیارت، 7595565

درمان، 1934184

سایر اهداف، 1086032

بیشترین سفرهای با اقامت شبانه فصل تابستان در سال 1392، با هدف دیدار دوستان و بستگاه (53 درصد) و سپس با هدف‌های گردش و تفریح (24 درصد) و زیارت (15 درصد) انجام پذیرفته است. سفرهای با اهداف فوق در مجموع 92 درصد از سفرها را تشکیل داده است. حدود 8 درصد از سفرها در فصل تابستان با اهدافی نظیر درمان، آموزش، خرید و کسب و کار صورت گرفته است.

ت- تعداد سفرهای داخلی بدون اقامت شبانه به تفکیک هدف اصلی سفر - تابستان 1392

هدف اصلی سفر، تعداد سفر

جمع، 26569846

گردش و تفریح، 9771075

دیدار دوستان و بستگاه، 6785122

زیارت، 2836772

درمان،‌3478414

سایر اهداف، 3698466

الگوی سفر به لحاظ هدف اصلی سفر، در سفرهای بدون اقامت شبانه متفاوت از سفرهای با اقامت شبانه است. در فصل تابستان، بیشترین هدف اصلی از سفرهای بدون اقامت شبانه، گردش و تفریح عنوان شده است در حالی که بیشتر سفرهای با اقامت شبانه در این فصل، با هدف دیدار دوستان و بستگان بوده است. در فصل تابستان، 37 درصد از سفرهای بدون اقامت شبانه با هدف گردش و تفریح، 25 درصد با هدف دیدار دوستان و بستگان، 13 درصد با هدف درمان و 11 درصد با هدف زیارت انجام شده است. 14 درصد سفرهای بدون اقامت شبانه، با اهدافی نظیر آموزش، خرید و کسب و کار صورت گرفته است.

ث- تعداد نفر شب اقامت سفرهای با اقامت شبانه داخلی به تفکیک نوع اقامتگاه - تابستان 1392

نوع اقامتگاه عمومی، نفر شب

جمع، 18991173

اقامتگاه عمومی، 8090221

اقامتگاه سازمانی، 7377139

خانه آشنایان و بستگاه، 125990665

ویلا و آپارتمان اجاره‌ای، 21610751

ویلا و آپارتمان شخصی، 12523302

چادر و کمپ شخصی، 9821449

سایر اقامتگاه‌ها، 4498204

نتایج نشان می‌دهد که بیشترین اقامتگاه اصلی مورد استفاده در سفرهای داخلی با اقامت شبانه خانوارها در فصل تابستان سال 1392، منزل بستگان و آشنایان با 66 درصد ویلا و آپارتمان اجاره‌ای با 11 درصد و ویلا و آپارتمان شخصی با 6 درصد بوده است. 

نظرات بینندگان

ارسال نظر