صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

طنز/ ليلي و مجنون و شناسنامه!قلمخند

شبي مجنون برفت در کوي ليلي ز شيب کوچه او جان کند خيلي بگفتا در نفس هاي بريده؛ بکش تا خانه ات يک خط ريلي! که ليلي زير و رو شد با تشر گفت: نياوردي چرا با خود سجلي؟!! چگونه انتقادت را کنم گوش؟ شناسنامه نداري؟…. کارت ملي! خلاصه بعد از آن مجنون بدل شد

کد خبر: 2291

بچه هاي قلم/ شبي مجنون برفت در کوي ليلي
ز شيب کوچه او جان کند خيلي
بگفتا در نفس هاي بريده؛
بکش تا خانه ات يک خط ريلي!
که ليلي زير و رو شد با تشر گفت:
نياوردي چرا با خود سجلي؟!!
چگونه انتقادت را کنم گوش؟
شناسنامه نداري؟…. کارت ملي!
خلاصه بعد از آن مجنون بدل شد
به يک شاعر؛ سراسر مدح ليلي!!

نظرات بینندگان

ارسال نظر