صفحه نخست >> اجتماعی تعداد نظرات: 0

ايرانيها بيشتر درچه ‌بخشي مشغول‌ به‌ کارند؟

بر اساس آخرين آمار مرکز آمار ايران در تابستان 1393، از ميان جمعيت شاغل به کار کشور بيشترين شاغلان در بخش خدمات و کمترين درصد شاغلان در بخش کشاورزي مشغول هستند. به طوري که سهم شاغلان 1 ساله و بيشتر در بخش خدمات 47.4 درصد، در بخش صنعت 33.6 درصد و در بخش کشاورزي 19 درصد بوده است.

کد خبر: 1906

 در ميان سه بخش کشاورزي، صنعت و خدمات بيشتر جمعيت فعال به کار کشور در بخش خدمات مشغول هستند.

بر اساس آخرين آمار مرکز آمار ايران در تابستان 1393، از ميان جمعيت شاغل به کار کشور بيشترين شاغلان در بخش خدمات و کمترين درصد شاغلان در بخش کشاورزي مشغول هستند. به طوري که سهم شاغلان 1 ساله و بيشتر در بخش خدمات 47.4 درصد، در بخش صنعت 33.6 درصد و در بخش کشاورزي 19 درصد بوده است.

همچنين بر اساس اين آمار، در مناطق روستايي 51 درصد در بخش کشاورزي فعال هستند.

همچنين بيشترين سهم اشتغال در کشور در بخش خصوصي و در واقع 83.1 درصد جمعيت شاغلان در اين بخش مشغول به کار هستند و تنها 16.9 درصد در بخش عمومي مشغولند.

نظرات بینندگان

ارسال نظر